Så här behandlar vi på de Tulp AB dina personuppgifter

 

Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige på företaget.

- Personuppgiftsansvarig: Mikael Jönsson
- Organisationsnummer: 556601-9708
- Postadress: Box 9058, 200 39 Malmö
- Besöksadress: Kvarnbyvägen 13, Malmö
- E-post: info@detulp.se
- Telefon: 040-6716660

 

Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige är dataskyddsombud.

 

Typer av personuppgifter som behandlas

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

Företagsnamn, adresser, leveransadresser, mejladresser, telefonnummer till beställare, kontaktpersoner.

 

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter behandlas för att leverera och fakturera beställda varor till våra kunder, samt skicka ut relevant information om våra produkter.

 

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

Från dig själv och från era medarbetare i företaget som för företagets räkning beställt varor.

 

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter

Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtal där du är part. Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse). Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

 

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Endast de Tulp AB får ta del av dina personuppgifter, undantaget myndighet efter begäran enligt lag.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagar och regler som gäller.

 

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

Du kan:
- Begära tillgång till dina personuppgifter.
- Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
- Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
- Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.